Galiza

Share Button

[gaˈliza]

1. proper noun Galicia.

Etymology: From Galician Galiza.