ailet

Share Button

[ai̯ˈlet]

1. masculine noun Athlete.

Etymology: From Greek athletes via Latin athleta.